Thumbnail

Hien "Feb" Dao

Front End Developer

Feb is a Senior Front-End Developer with over 5 years experience. Feb focuses on delivering exceptional style-guides that are unique and of the highest quality. Over the years, Feb has created many style-guides and themes for large company websites, including the Lil Engine website.


Recent Articles

Thumbnail
Thumbnail

Giới thiệu về PostCSS

Feb Dao

|

Hầu hết các front-end dev đều đã từng làm việc với một số preprocessor (bộ tiền xử lý) giống như Sass, Less hoặc Stylus - là những công cụ hữu ích và càng ngày càng không thể thiếu khi làm việc với CSS. Thử nghĩ nếu như chúng ta quay lại thời kỳ viết CSS thuần, không có biến, mixins hoặc cách viết lồng các class thì lượng công việc sẽ thật nặng nề và buồn chán. Nhưng những công cụ này, đâu là cách tiếp cận tốt nhất?

Thumbnail
Thumbnail

Integrate Gridlex into the Pattern Lab

Feb Dao

|

Grid system is an important part of dividing columns and creating layout of a website, Gridlex is one of Grid systems that use Flex boxes to create columns. In this article, I will guide in detail how to integrate it into Pattern Lab

Thumbnail
Thumbnail

Tích hợp Gridlex vào Pattern Lab

Feb Dao

|

Grid system là một phần quan trọng trong việc chia cột và tạo layout của một trang web, Gridlex là một trong những Grid system sử dụng Flex box để tạo cột. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cụ thể làm thế nào để tích hợp được nó vào Pattern Lab